zondag 28 maart 2021

Joadske bern

 Om oandacht skreauwende buorden 
steane meast oan drokke diken.
Dit boerd is amper te sjen fanôf in drokke dyk

Tusken Wommels en Burchwert wurdt oandacht frege foar 
"de terugkeer van de Joodse kinderen"

Ek op Djiplân  bij de famylje van der Werf 
spile in ferhaal, wêr't no oandacht foar is.

Op dizze wepside kinne jim der alles oer lêze.

It ferhaal fan it famke fan Burchwert stiet hjir


Geen opmerkingen: