woensdag 24 maart 2021

De jierren 50 - diel 1It liket sa lang lyn: de jierren 50.

It is ek lang lyn en ik bin fan dy jierren.

1954.

Ea krige ik in boekje as oantinken oan dy tiid

It lei jierren op souder, mar no gean ik it dielen

Foto's fan dy tiid

it is prachtich om herinneringen op te heljen.


HJir wit ik fansels neat fan,
mar ik mei oannimme
dat yn huize Hofstra mem Hiltsje dit ek brûkte


Dat ik hjir út iet is wis. dy panne hawwe wij noch.
Ha pap zegt Fik
Mis hoor, lacht Mop
Poes roept, eerst ik
Tís allemaal op

de ynhâld fan de la mei medisinen

Flipje fan Tiel, dat wie de baas fan de sjem
en mei de segels koene je boekje krije of keapje


Nije wike mear.........

Geen opmerkingen: