donderdag 24 december 2020

De Tour fan 1926

Soms ha je gelok mei it útsykjen fan boeken yn de byb.
Dan seit Pieteke tsjin Klaasje: kinst it dêr wol dellizze
oh wacht miskien is it wol wat foar Aant.....

Sa kom ik thús mei dit boekje: De Langste Tour
In prachtige beskriuwing fan de tour fan 1926.
Je falle fan de iene ferbazing yn de oare.
Nachts 2 oere starte
Etappes fan 430 kilometer
Problemen mei de fyts: sels oplosse
Lekke bân: sels plakke
Berchettapes fan 200 kilometer
In soad grevel
Meast fytsende fytsmakkers dy't it fytsen stimuleare woene
Gjin Nederlanners
Wat in striid, wat in drama's, wat in teloarstellingen

In echte oanrider dit boekje......
At de lockdown dien is bring ik it werom

 
Geen opmerkingen: