zaterdag 26 december 2020

Fersen

Plakboeken

ik haw der mear as 40 folplakt.

Wat wij belibbe ha en wat wij sjoen ha

mar ek wat ik nijsgjirrich fûn om te bewarjen.

Ik rin alle boeken troch no

in projekje yn it ramt fan de koroana beheiningen

Sa fyn ik dizze alderaardichste fersen

Se binne noch altiten aktueel.
Geen opmerkingen: