zondag 13 december 2020

De sinne

 


Alle jierren kom ik dit skema wer tsjin

en ferbaas ik mij der oer dat ik noch mar in pear jier wit

dat it sa yn elkoar sit.

It is fanôf sneon 12 desimber dat de sinne al wer letter ûnder giet

mar dat pas fanôf 29-12 de sinne moarn earder opkomt.

Al mei al is it 21 desimber de langste nacht

Geen opmerkingen: