vrijdag 18 december 2020

De hûnen fan 1966

In herinnering......

Yn july 1966 sit myn legere skoalle tiid derop

en mei ik yn augustus nei it Lyceum yn Snits.

Ik kin aardich leare mar bin in hiele jonge learling.

It duorret ien jier dêr yn Snits.

Ferstân is goed, mar sosjaal kin ik it net oan.

In klas mei in tredde part dy't it foar de twadde kear besiket

en dus folle âldere en ripere jonges en famkes.

Ien jier op de fyts nei Snits

en dat betsjut yn dy tiid, troch de Súdhoeke,

lâns de Kliuw en oer Tsjalhuzum nei Bogerman.

Yn de Súdhoeke binne twa hûnen.

dy't fûleindich it eigen hiem beskermje

en in stikje dyk, wêr't wij lâns fytse.


De hazeewynhûn yn it hôf fan Jorritsma op de Slachte,

sit frijwol altyd efter in ticht stek.

Hij blaft omraak en draaft lâns de wâl mei ús op

at wij dêr lâns fytse.

De spanning sit him yn it stek, 

at dat mar ticht is, 

want in hazzewynhûn kin hurder drave at wij fytse kinne.

It grutste opstakel is de Sint Bernard fan de famylje de Boer.

Dy slacht op it hiem om

en at er immen bij is, jout dat gjin probleem.

Je  hawwe pech at de hûn dêr allinne omslacht,

en it stek iepen stiet

Dan set er in grutte mûle op, hij blaft

en komt driigjend nei de daam ta

of nei de dyk.


Ik sjoch it noch foar mij

dy kear dat de hûn ús driigjend sit op te wachtsjen.

Ik fyts mei Pyt de Jong, dy't bij mij yn de klas sit.

Pyt, in jier âlder, in echte sporter

hat in reesfyts mei 5 fersnellingen.

Ik haw in jongefyts, sûnder fersnellingen.

Ik bin gjin partij foar de Sint Bernard 

dy't neat docht neffens de famylje de Boer.

Pyt is samar in moai ein fuort,

en ik doch myn bêst dat bist foar te bliuwen

In pleats fierder fynt er it moai west

syn misje is slagge,

Wat bin ik bliid dat ik nei ien jier nei de Mulo yn Wommels kin,

jierren bin ik net yn de Súdhoeke west....

en alle kearen at ik dêr no lâns fyts

sit ik noch te sjen at er ek in hûn op it hiem omstapt.

Noch altiten haw ik it net op hûnen stean

en dat fiele se, 

want twa kear hawwe mij bij de bokse hân en yn it kût biten


Geen opmerkingen: