dinsdag 8 december 2020

BZN

 It is de tiid fan de Top 2000,

de tiid om in listje yn te fullen.

Net maklik at je "fan de muzyk binne".

Der binne safolle moaie nûmers....

De ynfuller dielt it listje op facebook of twitter

en dan fyn ik it  nijsgjirrich om dêr efkes nei te sjen.

Fan de measten witte je de foarkar en dat sjogge je werom yn de list

6 kear Bruce, 5 kear Coldplay, 4 kear Golden Earring 

en je witte genôch,

Nee, it is dat listje mei in spesifyk nûmer

dat mij ynteresearret.

Nim no de list fan Ate Eijer, 

in FNP-er yn ieren en sinnen,

in Kompenijster of in Tredde Slúsbewenner of in Jobbegeaster.

Ik wit it net krekt mear, mar it is net itselde.

Ate en ik sieten 3 jier bijelkoar yn de klas

en lutsen in protte meielkoar op.

Op de Middelbere Detailhannelsskoalle

hiene wij it oer de polityk, it fuotbal en de muzyk.

BZN dy wiene bij ús beide favoryt.

De âlde BZN wol te ferstean.

BZN, mei dy lekkere rocksjo 

mei nûmers fan the Who, lykas My Generation.

BZN dy't ik meardere kearen sjoen ha.

Yn Frjentsjer, yn Jirnsum, yn Boalsert en yn Wommels

4 kear yn it Dielshûs neffens myn archyf.
jannewaris 1971

Ien fan dy jûnen stiet mij noch sa foar de geast.

Grôtfol, en as yn in echte arena,

steane se healwei de seal op de stuollen

en dêrefter steane se op de tafels.

Legendarysk yn myn geheugen.

Ate en ik wiene op de MDS de ienige BZN fans

en wij moasten ús fûleindich ferdigenje

tsjin de stedtsjes dy't harren der neat bij foarstelle koene

hoe't in jûntsje BZN op it plattelân wie

Wêrom begjin ik hjiroer?

Op de list fan Ate stiet noch altyd in nûmer fan BZN.

Sable Dance, helaas is dat nûmer net te finen op JoeTjoep

mar wol wat oaren wêrûnder Barbers Rock en Bad bad woman

Je sjogge en heare ek it earste teken fan oergong nei harren lettere kloatemuzyk


Geen opmerkingen: