dinsdag 22 december 2020

Rinne

 At ik begjin te kuierjen 

dan is der wat oan de hân.

Fytse is myn ding mar kuierje......

Der is wat oan de hân: Koroana,

it feroaret alles en ek myn ûnnocht oan rinnen

Stimulearre troch ús eigen gemeente

dy't in Sosjaal Ringids útjûn hat.

Dy is nearne te krijen mar ik seach him op ynternet.

Sa'n 25 routes, mei beheinde ôfstannen yn eigen gemeente.

Warkum liket ús as earste wol aardich om te dwaan

Twa jonges mei om dizze goed 4 kilometer troch te kommen.

Wat in aardichheid. Geen opmerkingen: