woensdag 30 december 2020

Healfolle molke

 


It jier sit er hast op en ek Jumbo lit mij dat witte.

Ik krij in oersicht hoe faak ik myn foardielpas skand ha

hoefolle punten ik garre hat, wat ik wol net allegear besparre ha 

en wat ik yn 2020 it meast kocht ha.

Healfolle molke fan Jumbo.

Hoera, it is gjin spesjaal bier of Hertog Jan

want dat hie bij mij ek mooglik wêze kinnen.

Kâns is oanwêzich dat Jumbo yn dat gefal in melding docht 

bij in helpynstansje: dizze pashâlder keapet opfallend faak bier!

Gelokkich, dat it mar healfolleJumbomolke is

Nee Jumbo, ik bin net single, 

dus yn kontakt komme mei oare healfolleJumbomolkedrinkers

dat is net foar mij wei lein.

Spitich, 

ik hie mei nocht in praatgroep fan healfolleJumbomolkedrinkers oprjochte

en oardelmeter healfolleJumbomolke bijienkomsten organisearre

en in lêzing halden  hoe't wij de beker mei healfolleJumbomolke it beste fêsthâlde kinne

en yn in workshop útlizze "Healfolle Jumbo molke dat drinke je sa".

Ik hie in demonstraasje jaan kinnen foar al dy single healfollemolkedrinkers

hoe't se it pak oan de lêste drip ta leech krije kinne

en hoe't sij dat pak it beste yn elkoar meneuvelje kinne 

sadat de kontêner net te gau fol is.

Spitich, it is net oars
Geen opmerkingen: