woensdag 14 oktober 2020

Wachtwurden

Wij sitte der allegear mij: wachtwurden.

Foar fan alles  op ynternet hawwe wij in wachtwurd nedich.

Gemaksucht is in minsk eigen

at it om wachtwurden giet, sa lês ik oeral.

Ik bin mij bewust dat ik soms ek wol wat maklik bin

dus doch ik de wachtwoorden check bij Google,

want Google wit fansels alles wat ik doch.

Ik skrik at ik it listje sjoch:

Ik bin fierstente maklik .......Ik bin gelyk oan de slach gien.
want der wie net 1 mar der wiene 12 hackte wachtwurden.

Ik haw der al 11 oanpast
en moat noch ien.

Dêrneist 29 deselde wachtwurden
en 26 swakke wachtwurden.

Wat in klus,
op meardere reinige dagen.

en dit is it rissultaat oant no ta.
Geen opmerkingen: