donderdag 8 oktober 2020

1996

Ik lês in bijsûnder aardich E-boek oer Jan Rot.

De sjonger dy't graach in nûmer ien hit woe,

mar net fierder kommen is as in hiele goeie ferskeskriuwer.

Ik seach him dizze simmer yn Kûbaard yn de tún bij Pim en Petra.

Dat boekje wat ik no lês jout ynsjoch yn syn libben 

mar ek wat er yn de wrâld om him hinne barde.

Ik fyn dat in aardich idee om myn plakboek fan 1996 der bij te pakken.

Wat fyn ik oan nijsgjirrige saken 

 • yn 1996 fytste ik 6437 kilometer op in Gazelle Medeo
 • "wurkleaze leararen binne lestich te pleatsen"aldus wurdfierder Aant Hofstra fan SCOF
 • Fling wie yn de Kloosterkapel yn Sybrandahûs en wij wiene der bij
 • ik fuotballe yn de 35 plus fan SDS en skreaun de stikjes
 • wij kampearden in wykein op de Camping Kom -es An yn Hengelo
 • Wy gyngen mei de trein nei Maastricht en fytsten werom
 • Johan Okkinga, Sake Porte en Pieter Tienstra wûnen de PC
 • De Brulloft wie in prachtich oangripend muzykstik fan Reboelje
 • Balk 1 - SDS 1 einige yn 2-2 yn waard in fjildslach troch skiedsrjochter Dreves
 • Sint en swarte Pyt kamen ek wer lâns
 • Ik seach Elly en Rikkert live!
 • Yn Kûbaard is wer in hyndermarathon
 • Minnertsgea wint de Freulepartij
 • In dei Amsterdam mei de personielsferiening
 • De wynmoune fan Wommels en Iens wurdt op 14 septimber iepene
 • Ik sit wol gauris op it ministearje yn Voorburg (4 oeren reizgje. oerke fergaderje, in lunch, in oerke fergaderje en 4 oeren werom). Neat foar mij....
 • Bowle is in echt PV  útsje
 • Bowle is in echt buert útsjeGeen opmerkingen: