woensdag 28 oktober 2020

Grypprik

 It is foar it earst dat ik de brief fan dokter Meerkink bewarje.

De brief oer de gryppprik.

Ik haw earnstige twivel om dit jier wol in prik te heljen

op basis fan de ynhâld fan de brief

en wat ik der oer lêzen haw.

Wat tichter it bij 29 oktober komt,

wat mear ik twivelje:

Hat it echt wol sin, at je je sa fit fiele as ik.

Fitter sels as oare jierren.

Dan lês ik de krante op woansdei 28 oktober


en is myn twivel fuort.

Paul Blokhús, ús steatssikretaris docht in oprop:

Gjin prik at je sûn binne


En sa giet it mar troch,

ek dat útsje giet oer 

en kin ik út myn aginda skrasse.


Geen opmerkingen: