zondag 18 oktober 2020

Harsensoppeppers

 

It wie dizze (foar)simmer allegear oars.

Wij krigen in yntellektuele lockdown foar de kiezzen

en moaste leare ús del te jaan mei oare dingen.

Minder der op út en dat wie net lestich

omdat er minder fermaak wie.

No sitte wij wer yn de "op slot sitewaasje", 

en wurdt it echt tiid dat wij yntellektueel hannelje

want dat is net dien, neffens ús Mark Rutte

dy't de kening tastimming jout it fleantúch te pakken

om in wolfertsjinne fakânsje te fieren mei frou en bern.

At alles wer foarbij is....dan.....

Ja, wat dan?

Falle wij dan werom yn ús âlde gewoanten, 

dogge wij ús bekende útstapkes wer

of hawwe wij wat nijs ûntdutsen

Wij hawwe "breinboosters" nedich

seit de psychology,

en it is no de tiid om dat te dwaan

Ik seach der 25 harsensoppeppers stean yn in blêd 

en dit binne 8 foarbylden.

It is noch net sa maklik

om hjir ien of in pear út te kiezen.

Der binne wol in pear dy't it net wurde.....

bij mij.Geen opmerkingen: