zondag 16 februari 2020

PiterSa'n 25 jier hawwe wij in favorite knuffel 
ferivige yn in puzzel fan 12 stikjes.
Us eigen bern wiene der mei útboarte.

De puzzel wurdt sa no en dan noch ynelkoar setten
troch de pake- en beppe sizzers.
Piter wurdt ek noch wolris knuffele
mar is minder favoryt as bij de eigen bern.

Piter is yn dy 25 jier ek feroare 
sa sjogge wij 
at wij de puzzel en Piter njonkenelkoar lizze

Piter is wat skier wurden,
net allinne om it kopke.
Piter is syn mûle ferlern
enPiter sjocht no alles mei ien each

de rits fan syn jas wie 25 jier ek al stikken


De trepleuning hawwe wij ek noch
en Piter mocht noch ien kear op it selde plakje sitte
foar de foto,
dy't no net wer in puzzel wurdt

Geen opmerkingen: