dinsdag 11 februari 2020

Oarloch yn Wommels (3)


Dit is diel 3 fan stikjes út de krante
oer Wommels yn de oarlochsjierren.

Sa as ek al te sjen yn diel 1 en diel liket it ferienigingslibben,
de sport en de handel gewoan troch te gean

It giet oer it jier 1944 en 1945.
Geen opmerkingen: