woensdag 12 februari 2020

Net geskikt

It kin de man net,
mar Romke Postma in riedslid út Dantumadiel
die in opmerklike útspraak
nei oanlieding fan in groepke kleiers út Feanwâlden.

Sij krigen neat foarelkoar
wie de strekking fan in artikel yn de LC
fan in pear wiken lyn.
Alles wat se woene om Feanwâlden op de kaart te setten
en te hâlden mislearre....

Hoe kin datdochs, tocht riedslid Postma
want oare doarpen krije soms wol alles foarelkoar.

Hij komt mei dizze opmerklike konklúzje:
Der sitte tefolle hottemetoten yn,
dy't harren spoaren yn maatskippij en wurk neilitten hawwe
alles jurydysk goed foarelkoar hawwe
dy't gearkommen hast ta doel ferheven hawwe
mar......Geen opmerkingen: