zondag 23 februari 2020

Danny yn Iduna

De tip fan Pep,
"Danny Bryant yn Iduna"
die ús besluten  om efkes nei Drachten ôf te reizgjen.

Derhinne, mei hege ferwachtings,
want dat lêste 2019 album hie ik sprekwurdelik al griis draaid op Spotify.
Danny Bryant is de gitarist en sjonger fan in bluesband út Ingelân,
mei in ynsprearende toetsenist
dy't it kapsel fan the Beatles 
ús de jierren 60 noch altiten moai fynt, sa te sjen

Us hege ferwachtings komme út.
Nei in prima relekst foarprogramma fan JR & B Bluesband,
wurde wij 90 minuten trakteard op in prachtich konsert
wêr't de klanken fan de gitaar, de stim fan Danny
de toetsenist en de strakke bas en drums
ús betiden it einepikefel besoargje.

Moaie bluesballads en stampende rock blues.
Je kinne betiden in spjeld fallen heare......

Mar ek twa hiele ferfelende allinne mar bierdrinkende
en foaral lûdpratende mannen oan de bar....

 En at de hiele seal sssssssst ropt
en dy twa "hearen" harren dêr neat fan oanlûke
en at guon minsken harren der op oansprekke en
de hearen in driigjende hâlding oannimme
dan binne je der wis fan
dat dit twa hiele grutte asosjale antimmuzykmannen binnen..

Pepe tipte ús net allinnen, se makke ek noch in moaie opname.
It wie in gesellige jûn.


Geen opmerkingen: