dinsdag 4 februari 2020

Oarloch yn Wommels (2)

Dit is diel 2 fan stikjes út de krante
oer Wommels yn de oarlochsjierren.

Sa as ek al te sjen yn diel 1 liket it ferienigingslibben,
de sport en de handel gewoan troch te gean

It giet oer it jier 1943.Rente bijskriuwe dêr hawwe wij no gjin lêst fan 

Geen opmerkingen: