dinsdag 25 februari 2020

Moaie teksten


In stikje út it boek "Alles wat het lijkt"
fan Frits Spits, de radiomakker fan it earste oer
en no foaral weduwe.

It boek is in earbetoan oan syn frou
dy't yn 6 wiken ynnommen waard troch longkanker.
In earbetoan oan mear as 46 jier it libben diele.
In libben wêr't hij de bekende man bûten de doar is
en sij de frou fan it gesin efter de skermen is.

Yn dit nije boekje ferwiist Spits
mei 22 lieten nei in ferbân
tusken de tekst en it libben mei syn Greetje

Mei de twa cd's derbij
en de útlis oer de teksten fan de lieten
is it in weardefol dokumint.

Frits Spits is in taalman,
mei in grutte leafde foar it Nederlânsk.
Alle lieten binne Nederlânstalich,
op ien nei:
Nynke Laverman sjongt Man fan hout
yn it Frysk

Ik haw alle nûmers op Spotify opsocht
en no't ik it boek úthaw,
gean ik dy list de kommende wiken in pear kear beharkje.

Wat Spits seit yn dit stikje hjirboppe
sprekt mij wol oan.
Hij is yndie net de ienige,
ik bin ek sa.

Leve de eigen talen....

Geen opmerkingen: