woensdag 5 februari 2020

Dy Brecht


Se is wat wurch
en jout har noch net del.
In ferske sjonge,
rêstjouwende muzyk
de wein wat hinne en wer
en stadich falle de eachjes ticht,
mei pake syn finger yn de hân.

Hoeden besykje ik nei in minút as wat
myn finger te befrijen.
De earste poging mislearret.
Sij knypt en hâldt him noch better fêst.

Wer fiif minuten letter
in twadde poging.
It slagget
ik befrij myn eigen finger
en se sliept troch

Sa moai, dy Brecht

Geen opmerkingen: