vrijdag 14 februari 2020

De stoepe is net foar auto's

Ja hjer
ik stoar mij wer ris earne oan
en dat wol ik dus efkes kwyt

It sit sa,
ik rin wat mear as oars
en betiden liket it wol op stroffeljen.

Dat komt foar in part
troch myn net al te soepele stap
(nee, ik bin net oan it revalidearje en haw ik gjhin hernia)
mar dat stroffeljen komt foar it aldergrutste part
troch stoepen dy't ferriden binne
en tegels der dus los en net flak yn lizze.

Hoe't it yn oare doarpen is, dat wit ik net,
mar ferriden stoepen dat is hast gewoan yn Wommels

Auto's wurde mei ien tsjil op de stoepe  parkeard
sadat oare auto's der better lâns kinne op de dyk
De rinner moatte of op de dyk of troch it gers
wat net de bedoeling is.

en dy auto's dus
soargje der foar dat stoepen ferriden wurdeFoar de dúdlikheid, dat bart net allinne op de van Sminealeane
mar oeral yn it doarp

In frjemde gewoante en it soarget ûnnedich foar skea oan de stoepen

Op de foto hjirûnder is ek te sjen
dat dy stoepe ferriden is omdat der wiken lang buskes
mei ien tsjin op de stoepe parkearden.

Noch in gelok dat se dat net diene bij de koniifearebeam
dy't trije tegels fan de stoepe brûkt.. 
myn twadde argewaasjepuntsje


Geen opmerkingen: