dinsdag 5 november 2019

Tafal bestiet net

De Hobo String band
wie yn de jierren 70 in alderaardichste folkband.
Sa kamen út Aalsmeer
en no en dan soargen se foar in moaie jûn yn Fryslân.
Ik seach se yn Bakhuzen, in Sint Nyk, yn Warkum of Koudum
allegear op jûnen fan de KPJ,
de katolike plattelâns jongerein

Tafallich (of net) ferline wike socht ik op Spotifij
at harren elpee út dy tiid der ek op stiet.

Ja dus en sa "draaide"ik de fleurige lietsjes
in oantal kearen.

Hjoed seach ik op it ûnfolprezen Facebook
in oankundiging fan de Gekroonde Leeuw yn Arum:
kommende sneon in optreden fan de Hobo String Band
of wat er noch fan oer is.
Twa man fan de eardere band binne der noch
en sij dpgge it no mei 3 oaren.
De hûn Fiedel, dy't altyd foar op it poadium lei
dy sil der wol net mear wêze.

Wurdt it sneon in jûntsje Hobo String Band?
Ik wit it noch net.
Myn muzykkar is wat oars wurden
dus at ik gean , dan is it fanwege jeugdsentimint.

Ut myn plakboek fan 1970

Geen opmerkingen: