zaterdag 2 november 2019

Fanôf de Bunnikside

(begjin oktober skreaun foar de Treffer, helaas is it net pleatst, dan samar)

Ien sitbank en twa leunbanken.
Dat is de Bunniksite.
Meastal goed beset.  Bij thúswedstriden fan SDS 1.
In man as 10 en Pytrik.
In deskundige, in analytikus, in drammer, in realist, in opportunist, in seurpyt, in  gekoanstekker, in waarman, in stille, in romantikus.  Allegear SDS supporters.  Se binne sa’t se binne.
Sneon 5 oktober.
Moai waar.
De middelste bank is gau beset.
De earsten skarrelje der al betiid hinne.
Oaren folgje.
Plakje sykje. SDS 1 – Makkum 1.
Sij 0, wij 4 punten.
Oer 90 minuten 7.
Dêr is de opportunist wis fan.  
“Wij moatte mei twa nûmers 6 spylje”, seit de deskundige foarôf. Hij leit it út. Nimmen harket.
“Wij moatte mei trije spitsen”, seit de opportunist. Hij leit it út. Nimmen harket.
“Wij moatte winne”, seit de drammer.
“Fan Makkum winne je net samar”, seit de realist.
It earste doelpunt falt. Foar Makkum.
“Sjochst wol” seit de realist eigenwiis.
“Wij moatte mei trije spitsen” werhellet de opportunist,
“wij steane efter”, seit de realist
“It sit hjir lekker” seit de romantikus
 “Ha se wol traind dizze wike” seit de seurpyt.
“Wat is der mei de bal” seit de gekoanstekker.
Makkum skoart mei in kopbal.
“Slop ferdigene” seit de deskundige.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de realist.
“Wij winne sa net” seit no de seurpyt
 “It is ûnsoarchâldich” seit de analitikus yn it skoft.
 “Wij moatte mei trije spitsen” seit de deskundige yn it skoft.
“It waar is better as juster”, seit de waarman

Twadde helt.

“Gjin wiksels” seit de stille. Peter skoart de 1-2
 “No trochgean” seit de opportunist”.
“De twa bûtenste middenfjilder stean djipper”, seit de deskundige.
“Mear spirit no”, seit de analytikus.
“No trochgean” seit de opportunist.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de realist.
“Fan Makkum winne je net samar” seit de gekoanstekker.
“Jaap hâldt ús yn de wedstriid” seit de deskundige.
“Jakob der yn en Erik yn de spits” seit de opportunist.
“Let op” warskôget de romantikus krekt op tiid.
 Alle hollen (útsein dy fan Pytrik) draaie nei lofts.
Froulju út Makkum panderje foarbij.
Mei opset net te fluch.
“Goed spul” seit de deskundige
“Genôch djipgong” seit analytikus
“Wol wat fris mei dy rokjes”seit de waarman
“Sjocht er goed út” seit de romantikus.
 “Neat mis mei” seit de stille.
“Moaie froulju” seit de realist
“Se stean der foar” seit de seurpyt.
“Fan Makkum win je net samar” seit de opportunist.
“It sit er net yn hjoed” seit de deskundige at se foarbij binne.
“Earste helte ûnder de ûndergrins” seit de analytikus.
“Ik seit it al, fan Makkum win je net samar” seit de realist.
“Yn Aldehaske winne se ek net” seit de seurpyt.
“It siet hjir lekker yn it sintsje” seit de waarman.
“Oer 14 dagen wer thús” seit de deskundige.
“Wat soe Ate hjir fan fûn ha”, seit de stille
“Se ha ferlern” seit de realist
“Wij keapje der ien op” seit de gekoanstekker


Geen opmerkingen: