donderdag 21 november 2019

Yn de partybus nei Volbeat


Volbeat yn de Ziggodome
en wij wiene der wer bij.
De rock/metalband út Denemarken
hat in soad fans yn Fryslân,
sadat it gjin probleem wêze mocht
in bus fol te krijen.
Wij troffen it, te sjen oan de tekst op it rút.
 "de gezelligste partybus  van Nederland"
soe ús dy middei nei Amsterdam bringe
en jûns wer nei hûs
De muzyk yn de bus wie ek prima (lûd)
en it oantal stops op sa'n eintsje boppemjittich.

De muzyk yn de Ziggodome wie top,
Danko Jones rockte op syn eigen wize
Baroness is in prima band
en Volbeat foldie oan de hege ferwachtings

Wij sieten dizze kear
en dat moast wenne. mar foar trije bands
in prima alternatyf foar it stean.
It wie tige relakst dêr op de twadde ring
en tusken de muzyk troch koene wij sûnder wachttiid
in bierke helje en in bierke fuortbringe

It lûd op de twadde ring wie goed
it sicht ek en de stoel siet fantastysk.
Ek dizze rocker wurdt wat âlder

Krekt nei 11 oere dien
en tsjin trijen thús.......
Dan moat it wol hiel gesellich
yn de partybus west ha...

Of gie der iets mis?
Ja dus, gjin rezjy fan de partybusreislieder,
Gjin tiden ôfprate en net strak yn de planning
is min, striemin sels.
In heal oere wachtsje op de lêste
dy't net komme
fuortride en weromgean
om dochs wer in heal oere te wachtsjen op dy lêsten
dy't úteinlik dochs net komme

In prima idee om in partybus yn te setten
foar konserten hjir en dêr
mar regelje it dan wat strakker weromreis.
Wij binne foar de muzyk fuort
en at dat dien is wolle wij gewoan hûs,
it hat dan moai en goed west.

At ik wer mei de partybuis gean?
Nei Iron Maiden yn july 2020
en wat strakker regelje
dan slút ik dat net út

Geen opmerkingen: