vrijdag 22 november 2019

Bassie
Foar de safolste kear komt hij wer oansetten mei it boek.
Hij dat is Nyck fan 1 en it boek hjit "Waar is Basje Bollebeer".
Sa bysûnder dat dit boek sa populêr is
bij ús pakesizzers.
En de twa oare jonges ,
Roan en Samme
treaunen mij dit boek altyd yn hannen

Ik lês it net foar
ik fertel it ferhaal yn myn eigen wurden
yn it Frysk
en let goed wêr't se op reageare.

Bij Nyck is dat at se Basje wer fûn ha
en heit  Bear him útprottelt.
Basje moat gûle,,,, sis ik dan,
gûle, gûle, gûle, seit Nyck dan
en dat sjocht ek hij fertrietlik
prachtich is dat
Geen opmerkingen: