vrijdag 15 november 2019

Boek


Der binne boeken dy bliuwe je echt bij.
Dit sil der fêst ien wurde bij mij.
De prijs van Erik Betten

Ik wol neat oer de ynhâld fertelle,
mar ik haw selden sa'n spannend
eangstoanjaaiend boek lêzen.

In ferhaal fan no en de takomst?
Hoop it mar net.



Geen opmerkingen: