zondag 23 juli 2017

Wolkom yn it doarp

"Lân fan taal"
is in grut projekt yn it ramt fan simmer 2018
ek wol neamd Kulturele Haadstêd

"frijsteat foar alle talen"
is de ûndertitel fan dit projekt
en ôfrûne freed waard 
op it festivalterrein fan WttV,
iets ûntbleate wat dêr mei te meitsjen hie

ja...ja....
it begong al bij de kassa
gewoan yn it Frysk muntsjes keapje
wie in hiele poepetoer;
ik seach tsjin in frjemde blik oan
en foaral ien sûnder begryp foar ús eigen taal

ja...ja....
in oantal bierkes bestelle wie al sa lêstich.
ûnwil.....seach ik foaral
bij in oantal.
dat je it echt net ferstean kinne,
dat aaklike Frysk,
is noch dêr oan ta
dat kinne je gewoan oanjaan....
mei in in wurdsje as "helaas"
mar de ûnwil
de reaksje
de striid
dat past net bij myn idee oer Lân fan taal"

It festival wie prima
moai sfearke
lekkere muzyk
aardige minsken
moai oanklaaid, rom terrein

oant healwei de jûn prachtich waar

prima muzyk hjir en dêr

deskundige muzykleafhawwers Pieter Jan en Jan foaroan

de flier gie op en del bij de swingende Kaapverdyske groep út Rotterdam Tabanka

Truckfighters.....wat in konsert...


Geen opmerkingen: