dinsdag 11 juli 2017

Fytspaden

Wij binne wend yn Nederlân
oan moaie fytspaden.
Sit er in gat is der in hobbel 
dan jouwe wij dat troch oan de gemeente
en it wurdt oplost

Yn Frankryk leit dat oas:
in ferneamde fytsroute, Canal du Midi,
is sels in griis om oer te fytsen
wat in
hobbels,
bobbels, 
gatten, 
beamwoartels 
stienen
oerstekkende beammen

myn kamera op it stjoer lei it allegear fêstGeen opmerkingen: