maandag 10 juli 2017

Frysman

"Je moatte wol in bytsje gek wêze, at je dizze sport dogge"
sei de winner fan de tredde edysje fan de Frysman,
in triatlon dus
en dat is
3,8 kilometer swimme
180 kilometer fytse
42,2 kilometer drave
oan ien stik troch

Je moatte it mei eigen eagen sjen
om te witten wat soks ynhâldt,
je ferwûnderje oer it trochsetten
fan dizze sporters
om it te folbringen

binnen 15 oeren moat it kinne
hawwe se ea betocht.

Binnen 9 oeren kin it ek
sa die bliken út de tiden fan de earste twa

Bikkels binne it allegear
ek de lêste dy't binnenkomt
ek hij gie om 7 oere moarns it Iselmar yn
om jûns om 22.36 oan te kommen
bûten de stelde tiid
mar fan de organisaasje en it oerbleaune publyk
wol mei like folle respekt

it is in prachtich evenemint
om te sjen en te belibjen
en dat kinne je it beste dwaan troch as frijwilliger
in hantaast te dwaan.

Us wykein op de kamping yn Warns is goed slagge....
wij ha ús net ferfeeld

Freed de boel opbouwe bij it Reaklif

der is fan alles te dwaan

Freedtejûn de oergesellige pastaparty.....man man, wat kinne dy lju opskeppe (letterlik)

Sneontemoarn krekt foar 7 oere at Wout Zijlstra syn ferhaaltsje docht

en dan de start fan it swimmen .....38oo meter op in rêstige Iselmar

Gerrit Dijkstra docht mei as para-atleet...wat hie elkenien in respekt foar dizze trochsetter. Wout Zijlstra moat jim de heuvel efkes optriuwe, at him klear is mei swimmen

in lekker rockmuzykje bij it rinparkoers

en in inkele atleet seach efkes yn de kofferbak fan Tsjalke de Vries at dy noch wat lekkers hie

Stefan van der Pal bij de wetterpost op Laaksum

en dan krije je sa'n tapaslike kop yn de krante
Sjoch hjir foar de útslaggen en ferwûnderje je oer de tiden


Geen opmerkingen: