dinsdag 18 juli 2017

Buorfrou

Jûns
6 dagen yn de wike,
sa tusken 6 en 7 oere,
en somtiden wat earder of wat letter
heare wij de garaazjedoar
"buorfrou, de krante is der ek"
sizze wij dan,
sjogge nei búten
wêr't buorfrou Jelly
mei lege hannen wer nei hûs giet

yn de garaazje leit de krante
op ien fan de fytsen

Dit wie sa.......

de dea hat wer taslein:
ús buorfrou Jelly,

yn amper 3 moanne tiid
fan in skynber sûne buorfrou
nei in deasike buorfrou

ús aardige buorfrou Jelly
ús belangstellende buorfrou Jelly
ús freonlike buorfrou Jelly

wij sille har oh sa misse:
it wie in fijne buorfrou

en ús poes?
dy sil har ek misse
want dy krige tuskentroch
noch wolris in hapke
bij buorfrou Jelly


Geen opmerkingen: