donderdag 27 juli 2017

JC

Der binne minsken dy
fereare JC as wie it God sels.

Dat haw ik net gau bij minsken
en seker net bij JC.

ek net
doe't er kampioen waard mei Feyenoord

Nee Johannes Hendrikus
is foar mij de man
wêr't it altyd om jild draait

"Geld interessert mij niet"
seit hij meardere kearen
yn "Mijn Verhaal"
mar dat is gewoan net wier.

Hij wie de earste mei in saakwaarnimmer
dy't it ûnderste út de kannen ha woe;
hij wie it dy't bij Ajax in preemje stelsel woe:
Ajax de helte fan de resette en hij de oare helte
boppe in bepaald oantal taskôgers;
Ajax trape der net yn....

hij wie it dy't dat bij Feyenoord wol foarelkoar krige...

en sa "swetst" de pleatsferfanger fan God
der betiden op los yn Mijn Verhaal
Geen opmerkingen: