vrijdag 31 maart 2017

In rûntsje ......

Wat in foarjierswike,
prachtich waar,
prachtich fytswaar
foar Jellie en mij

Moandei: In rûntsje Swette
Op de lisfyts
nei Weidum
en werom lâns de Swette
fia Boazum en de Slachte werom
40 kilometer

Tiisdei: in rûntsje Fluessen
Op de lisfyts
lâns Snits, Drylts, Jutryp en doe


lâns de Heegemermar en de Fluessen,

fia de fiskboer yn Warkum

en lâns it lûd fan tûzenen fûgels bij de Aaltsjemarpolder werom.
Totaal 85 kilometer


Woansdei
reinich dus rêstdei
Op de lisfyts
in rûntsje Kûbaard
8 kilometer

Tongersdei
mei de auto nei Wynjewâld
en op de bukfyts

in rûntsje Appelskea

65 kilometer
mei 12 doarpen foar de AFDFT17

Geen opmerkingen: