dinsdag 21 maart 2017

Herinnering en wurklikheid

Herinnering ien

De Terp
Wommels
1964
jûns, in oere sân
fuotbalje,
poatsje en kieze
hij as earste,
syn technyk
syn oanfalspul
syn gepiel
syn doelpunten
better bij him as tsjin him

Herinnering twa

it Keatslân
de Freulepartij
1968
Wommels mei Minne en Pyt
en in balkearder:
tûk, attint en linich
4de priis

Herinnering trije

fuotbalfjild
Easterein
SDS 1
argewaasje oer de spits
oer syn meiferdigenjen
oer de poat ynhâlde
oer syn sleauwens;
mar ek  ferwûndering oer
de lytse romte
it noaske foar it goeie plak
de doelpunten
de kampioenskippen

Herinnering fjouwer

bushalte Wommels
moarn 7 oere
1995
ik wachtsje op bus nei Ljouwert
in fytser, ûnderwei nei KMA
foaroerbûgd
yn him sels keard
"moarn " sei ik
"môge", mompele hij

Gjin herinnering

oan de tiid dêrnei;
yn it selde doarp wenje
en him miskien 3 kear sjoen
yn de lêste 20 jier

De wurklikheid

18 maart 2017
Siep Visser
Siepie of Siepy
is net mear
ferstoarn
64 jier âld


Geen opmerkingen: