woensdag 8 maart 2017

It stiet mij oan

Snútboek
je wolle der hast net oan
mar je kinne der hast net sûnder

dêr bart it "allegear":
trij soarten snútboekers binne der:

Sij dy't der bij heare wolle
sa no en dan de profylfoto feroarje
der oars neat opsette
mar foaral de "it stiet mij oan knop"yndrukke

De twadde groep binne sij
dy't harren (kommende) belibbenissen (alfêst) diele
en it  dêr drok hawwe mei

De tredde groep binne sij dy't
in protestaksje begjinne op snútboek
omdat se net tefreden binne

Net tefreden binne
oer it sakjen fan it hús nei wer in ierdskodding
oer de fryske muzyk op Omrop Fryslân
oer it wol/net ferlingen fan in kontrakt bij scHearrenfean
oer in fontein dy't net op it goeie plak delsetten wurde sil
of oer in fontein dy't net moai genôch is

en wij mar "tomkes"delsette
want dat kost neat en seker gjin muoite
en it liket sa ûnskuldich
dat "it stiet mij oan"
mar oh wee..... at it net nei de sin fan de baas is
dy't ek meisjocht op snútboek

dy kin it samar net oanstean....


Geen opmerkingen: