maandag 13 maart 2017

AFDFT17

It soe in moaie dei wurde 
sa sei ynternet en de waarman

Om 11 oere kaam it sintsje der heal troch yn Wommels
dus mar op reis op myn AlleFyskeDoarpenFytsTocht2017 
(AFDFT17) foar in stikje súdwesthoeke


mar hoe tichter ik bij it Iselmar kaam, hoe tichter de mist,
Sa as hjir bij Skuzum.
De waarman
dy't fanôf myn fytsradio meireizge
om te sjen dat de wurklikheid
betiden oars as it foarsizzen,
hie it no ek oer mist......
ja..ja

fansels it dearinnende Piaam noch efkes trochwest,


en üteinlik 58 km fytst mei de sinne der op lêst bij
dy't er net mear foar soarchje koe dat myn stienkâlde fuotten
waarm wiene foar't ik thús wie

Dat ik 14 doarpen bijskriuwe kin 
joech mij lykwols wol in waarm gefoel

Geen opmerkingen: