vrijdag 24 maart 2017

Letteretún


It hie sa moai wêze kind,
mei grutte stappen troch de Fryske letteretún
(moaie wurd)
ûnder lieding fan Pieter de Groot

hie.....
want nei in flinke striid mei de noardeastenwyn tsjin
stiene wij foar in tichte doar:
wij, dat wienê twa mannen en 7 froulju,

yn ferwûndering
mei ferbazing
dat it der net wie.

gjin lilkens,
want der wie  nimmen
dy't er in frije middei foar nommen hie

"it giet net troch"
sa liet de behearder ús tillefoanysk witte:
"te min belangstelling"

teloarstelling:
de helpkarkes waarden wer keard, de rjochting hús;
de auto koe fan it slot
en twa fytsers gongen wer op nei Wommels:
Anna-Marie en ik

gelokkich,
wij hiene foar de wyn.......

thús mar efkes de bondel fan Tsjebbe der bij
as treast

Geen opmerkingen: