zondag 2 april 2017

Burdmannen

"Baard verdubbelaar"
wie it tema fan in lannelike Burdmannenklup

doel wie om it oantal ynwenners fan Baard
te ferdûbeljen mei it selde oantal mannen mei in burd

dus kafé Baard en Baard
wiene sneon it toaniel
fan in hiel soad burdmannen

in ympresje

Geen opmerkingen: