woensdag 2 november 2016

Marten net mear op 'e rêch

Moandei 31 oktober wie myn lêste wurkdei
op SBO de Súdwester yn Snits. 

Mei noch wat libbensrinferlof en oar ferlof de kommende tiid
kin ik it oan healwei takemjier útsjonge.
Dan gean ik echt mei prepensjoen.......

Rom 8 jier Súdwester, 

as stêfmeiwurker jildsaken 
mei detacheringen nei
WSNS Súdwest Fryslân (6 jier)

en Lyndensteyn yn Beetstersweach (hast 5 jier)

It hat in goeie kar west yn 2008
om te wurkjen op in skoalle.

Hoewol ik altyd wurksum wie yn it ûnderwiis 
krije je bij  it wurkjen op in skoalle
mei bern om je hinne 

it bettere gefoel....
Want de bern dêr giet it om,
net om dy rotsinten....wêr't ik op passe moast

Prachtige kollega's ,  

moaie erfaringen
mar wat langer de tiid duorre 
wat minder it wurk bij mij paste.

En dan moatte je in plan trochsette en je hert folchje....


Myn bettere wurkgefoel haw ik de lêste jierren op

Skoalle Lyndensteyn yn Beetstersweach....

it giet net om de kollega's en de sfear
mar om it wurkynhâldelike


Miskien is it dêrom
dat ik dêr yn Beetstersweach
oan de Kryst ien dei per wike wurkjen bleau


Dus moandei 31 oktober..... 

foar it lêst yn SnitsIt wie krekt as gie ik op fytsfakânsje justermiddei
om kertier foar fiven. 


Myn lêste wurkdei op de Súdwester siet er op
en alles wat noch nei hús moast,
kaam yn de fytsfakansjefytstassen telâne.
Noch ien kear wenwurkferkear Snits-Wommels
fia Loaingea

Wat presintsjes,
wat slúfkes,
wat spesjaal bier
en de ûnderwilens oan mij ferbûne pakken Brinta..

k hie it nea sizze moatten dat ik allinne mar Brinta yt at ik nei it wurk gean......
No sil ik fan dy rigel ôfwike moatte.
Trije pakken krige ik mar leafst,
dat wurdt wol 2017 frees ik. 


in oantinkenboek mei teksten fan kollega's 
mei in knypeach nei myn blog "Datfynik" 

Prachtich om te lêzen hoe't kollega's 
nei mij sjogge.....
nei dat Frysk fan mij
dat burd
dy lisfyts
de ferhalen oer muzykkonserten
en de mieningen dy't ik (hast) oeral oer hie

Thús wie de grutste ferrassing. 
Dêr sieten frou, bern, oanhang 
en de  trije pakesizzers te wachtsjen
 mei it earste "prépensjoen" miel

en hie pakesizzer Jelske mei mem HIldau
in prachtich fytskilderij makke fan knopen

Moaie dei

Geen opmerkingen: