dinsdag 8 november 2016

Fryske hannen

Ik seach hjoed ris nei myn hannen
myn Fryske hannen
Se binne net makke foar it rûge wurk
en se hawwe ek gjin handichheid yn harren

wat kin ik der wol mei....

meidwaan oan Fryskehannen,
in projekt fan Tresoar

Wat is it?
Elkenien kin helpe om Fryske skiednis tagonklik te meitsjen.
Dat is it útgongspunt fan Tresoars nije online platfoarm FryskeHannen.
Mei de help fan it publyk wol Tresoar mear Frysk erfgoed duorsum ûntslute.

It earste projekt is foarbij it twadde komt er oan:Geen opmerkingen: