dinsdag 15 november 2016

60 km


Formeel sil se wol gelyk ha,
ferkearstechnysk miskien ek wol...

mar ik bliuw ut raar finen

in boerd del sette
oan it begjin fan it fytspaad
wêr't op stiet
dat je wer hurder meie as 60 kilometer

sjoen 
bij de Nije Kromme
tusken Wommels en Burchwert

Geen opmerkingen: