donderdag 10 november 2016

Fut dat burd

"Ha, Sinteklaas"
hear ik moandei op de gong
yn Skoalle Lyndensteyn,
wêr't ik noch in dei yn de wike wurkje

it is wer hast sa fier,
wat tichter bij dat bernefeest, wat faker ik it hear
fan bern foaral:
"he, Sinteklaas"

mar ek grutten kinne it soms net litte
en pleatse in opmerking,
meastal wol at je se foarbij binne,
komme se mei in opmerking yn de rêch...

it moat no mar ris út wêze, fyn ik
it kin sa net langer, fyn ik
hjir moat in ein oankomme, fyn ik
dêrom myn aksje : fut mei syn burd

Sinteklaas syn burd moat der ôf,
hielendal
it is gjin gesicht mear,
dus der ôf dat ding
boppedat
hij stiet net iens yn it boek Baardmannen

Dat it burd derôf moat
is net om mij hear.
neeeeee,
fanút in histoarysk perspektyf,
dan hoech ik it ek net 't te lizzen
dan begripe jim it fansels wol.

ik doar it no ek wol te sizzen,
want wat soe dy Sinteklaas no allinne,
fan syn Piten hoecht hij neat mear te ferwachtsjen
no't syn Piten net mear swart binne
ferdomme se it om wat te dwaan
wat de baas seit.
dus

Fut mei syn burd

Afbeeldingsresultaat voor sinterklaas zonder baardGeen opmerkingen: