maandag 7 november 2016

Amen


Amen,
witte jim wêr't leit?
de Amer
witte jim wat dat is?

antwurden:
Amen leit yn de Drinte
en de Amer is it brúnkafé dêr


in muzykkafé
soene je it ek neame kinne
wat in prachtige muzyksfear dêr
dy't blues en leafde foar muzyk útstrielt

Twa wiken lyn wiene wij dêr
bij in optreden fan Ad Vanderveen

It wie in aardichheid om te sjen:
stampfol mei sittend publyk,
tidens it optreden mûsstil,
twa kear skoft
yn it twadde skoft
in panne gehaktbollen foar in fette bek


in folle agenda dit lange winterskoft


Geen opmerkingen: