dinsdag 11 november 2014

Trilbroek

Jim kinne it wol
in tillefoan mei trilfunksje
geskikt at in oar it net hoecht te hearen
dat der in berjochtje binnen komt
of in twiitsje

dy trilfunksje
ek geskikt at je yn in romte binne
wêr't je dochs neat heare

Sa as moandeitejûn
yn de Tolhuistuin
sis mar Paradiso Noord
Wiene wij (Tiede, Leo en ik) bij in band
Bob Mould

Ik hie de tillefoan op triljen
want foar myn klupke stie der wat op it spul
SDS
krije se jild fan de gemeente foar keunstgers?

de tillefoan op triljen
want twiits dy't fan belang binne
en dy't troch oanwêzige SDS supporters
de loft yn twittere wurde
moatte wer troch twiten wurde
en dat hear ik te dwaan.......
ek op dizze jûn
just op dizze jûn

Sa haw ik it mij foarnommen
ek op dizze jûn
trochtwitterje
mar sa giet it dus net

Bob Mould hat skijt oan myn foarnimmen
hat skijt oan de trilfunksje fan myn tillefoan
fiif kertier hat myn tillefoan trille
mar net allinne myn tillefoan
ek  myn broek
fan mul oant boksen
en myn sjurt, myn skuon,
ja sels myn burd

It fielt as stean ik op de seedyk
mei wynkrêft njoggen

mei ferbazing sjogge wij nei
de power wêrmei  dizze as skoalmaster eagjende rocker
him beweecht op it poadium
de krêft dy't hij útstrielt
it snoeihurde lúd fan gitaar, bas en slachreau

dat alles
soarget der foar dat ik pas om kertier oer tsienen
at Bob útrockt is
en myn broek ta rêst komt
ik de oare wurklikheid ûnder eagen sjoch

SDS krijt keunstgers
dat twittert Friso Albada
in grutte Bob Mould fen
mar no net yn Amsterdam
mar yn Wommels
yn it gemeentehûs

In dûbel prachtige jûn dus.....

"dit wie heftich
foar in moandeitejûn"
sei ik tsjin de mannen dy't it mij útnoege hiene
om mei te gean

ja, seinen se wylst se de  eardopkes der úthellen
"do bist wol mei echte rockers fuort".Geen opmerkingen: