dinsdag 25 november 2014

Nuon

Nuon
foarhinne PEB
Provinciaal Electriciteit Bedrijf
of Pake en Beppe
sa't wij seine.

Dy Nuon
dêr sit ik noch altiten bij
foar it elektrysk
omdat de stroom goed is
mar ek omdat ik sleau bin
te sleau om oer te stappen
want argewaasje
dat haw ik al jierren tsjin harren

Dat gebel op myn tillefoan
dy brieven yn myn bus
oanbiedings foar langjierrige kontrakten
foar gas
omdat ik dat bij in oar wei ha.

In pear lyn
haw ik sa'n belfaam sein:
"noch ien kear belje en ik stap oer
mei it elektrysk nei dy oare oanbieder,
dy fan it gas"

om foar tekommen
dat se no oan de doar komme
haw ik in plakplaat op de doar
"wij kopen niet aan de deur"

Dat helpt
ek tsjin geranium ferkeapers
en helaas ek tsjin koekeferkeapers
oant moandeitejûn
in Nuon jongfeint
in oanbieding
nettsjinsteande de plakplaat

soks mei ik net oer
dus
in twiit de loft yn
mei @Nuon der bij
"dat is net ferstannich fan
sa'n Nuon ferkeaper
om oan te beljen
wylst der stiet dat
ferkeapers net wolkom binne"
dat twittere ik moandei

de oare deis
in twiit fan Nuon:
"dat is zeker niet verstandig,
excuses voor het ongemak"

En of ik in DM stjoere wol
mei it adres
"dan komen we niet weer langs"

Dy eksuses is harren rêding
want in oerstap hie ik
yn earnstige oerwaging
dizze kear soe ik net sleau wêze.


Geen opmerkingen: