maandag 10 november 2014

Groet


Yn de tiid dat ik op in ûnderwiis administraasjeburo yn Ljouwert wurke hie ik te meitsjen mei de hear Brandt, direkteur fan de mafû dêr.
In aardige man op in bijsûnder lytse skoalle mei spesifike rigels.
De direkteur wie altiten belangstellend oer hoe 't op de fêste wâl wie.
Hij sels liet mij altiten yn syn brieven (ja dat wie doe noch sa) witte hoe't de omstandichheden dêr wiene.  In oersicht hoe't hij syn brieven ôfslute.

Geen opmerkingen: