donderdag 6 november 2014

Rekkenje

Jellie bij de Scapino
wat keapje
in pear toffels foar Jelske
6.99
7 euro dus

Jellie jout in briefke fan 10 euro
famke Scapino sjocht en freget
ha jo it ek lytser?
Net lytser,
wol grutter
famke Scapino sjocht en tinkt

Hast wol in briefke fan 5, freget Jellie
Jawol seit famke Scapino
en se sjocht en tinkt

Se docht de 2 euro ek yn de kassa
en jout 1 euro werom

klopt net sei Jellie
ik soe no de 5 euro ha moatte
want ik ha no 12 euro betelle
it kost 7 euro
dus.......

Nee, seit famke Scapino
ja, seit Jellie
Nee, seit famke Scapino

Oke seit Jellie
jou mei de twa euro mar werom
en dan krij ik fan dij 3 euro

famke Scapino sjocht
famke Scapino tinkt

Rekkenje is net dy sterkste punt,
freget Jellie hoeden
Nee, seit famke Scapino

Sille wij it noch in kear prebearje mei dy twa euro
en dat briefke fan 5
Nee, seit famke Scapino
Jellie krijt trije euro werom.

At Scapino ynkoarten oer de kop giet, dan binne der miskien oersaken oan te wizen.


Geen opmerkingen: