zaterdag 1 november 2014

Mearkes

 In Nederlânske útdrukking seit
"Je moet mij geen sprookjes vertellen"
dat betsjut
do moatst mij neat wiismeitsje.

Ik toch der fannemoarn oan
neidat ik it AD út de bus helle hie
en de krante útpakte
de krante fielde oars
hij fielde hurd

Yn it AD de ôfrûne wike
in soad oandacht foar de Efteling
it eardere mearkespark
dat útgroeid is ta willepark

No in boekje der bij
In mearke
fan Hâns en Grytsje
Fergees as yntroduskje
Leuk, tink ik earst
Leuk om foar te lêzen
foar Jelske, myn pakesizzer

Ik blêderje it troch
ik sjoch dy freeslike heks
ik sjoch dat hok mei traaljes
ik sjoch bange bern

en ik hear it mij sels al foarlêzen
fol fjoer
mei stimferheffing
mei de kreaklike stim fan de heks
fan dy bange stimkes fan Grytsje

Ik freegje mij oprjocht ôf
haw ik soks myn bern foarlêzen?
is dit mij earder foarlêzen?

It stiet mij foar fêst
dy oare 19 dielen fan mearkes bestel ik net
dit boekje lês ik net foar
Ik moat der net oan tinke
dit sil ik har besparje

Nee, it is dúdlik
ik haw hjoed al wer wat leard
ik leau net yn mearkes
Geen opmerkingen: