woensdag 26 november 2014

Groetnis fan Amelân

Fansels seagen wij efkes yn de mûne fan Hollum, en fregen wij ús ôf at dy mostert lekker is

Fansels frege ik mij ôf wêrom der trije stuollen yn de tsjerke stiene mei gatsjes yn de rêchleuning

Fansels frege ik mij ôf at Harrie Strubbe  dizze houten broek faak oan hân hat


 Fansels  fregen wij  ús earst ôf wêr't de menniste tsjerke stiet. 
Antwurd: oan it Vermaningpaad en wat efterôf Fanesels fregen wij  ús ôf at der ek in lytse ûnderbrekking 
wie (fan in jier as 5) yn de freundschaft?


Fansels  fregen ús ôf hoe't de maatskippij der hinne lizze soe
 at wij nea wat op de rige sette

En snein fregen wij ús ôf at it ek noch droech wurde sil......


Geen opmerkingen: