dinsdag 18 november 2014

Keunst op Amelân

"Dat is gjin keunst"
dat seit dy man yn de reklame
dy reklame fan Jansma Burdaard.

Oan dy wurden tocht ik
freed, sneon en snein
op Amelân
novimber de keunstmoanne
op toernee lâns 35 lokaasjes
om wurk fan 80 keunstners te besjen.

35 lokaasjes
35 kear op de fyts
35 kear fan de fyts
51 kilometer
80 ferskillende keunstners

yn hotels,
yn kroegen
yn tsjerken
yn skuorkes
yn galerijen
yn túnen
en op de dúnen

diggelguod,
sieraden
nifelwurk
houtsjes
toutsjes
bylden
skilderijen
ja in hiel soad skilderijen

It hat ús skoan foldien
sa'n keunstwykein
op Amelân
en wij fûnen it in hiele keunst
om alles te besjen
en om alles keunst te neamen

of is alles yn dit libben keunst?


Geen opmerkingen: