zondag 30 november 2014

Sinteklazeboer op de Sinteklazepleats

It is hast wer sa fier
Sinterklaas komt
ôfkomstich út Iens


út Iens?
ja seker út Iens
dat lytse doarpke
dat  op in hânwwizer stiet
as Edens
alleen naar Edens
sa't Tetman de Vries al song
bij Iens
oer it wetter
fan de Boalserterfeart
stiet in pleats
de SinteklazepleatsDoe't wij jong wiene
yn Sinteklaas leauden
kaam de Sint ek yn Wommels
mei de boat
fanôf de kant fan Iens

dat wie dúdlik
de Sint komt fan de Sinteklazepleats
bij Iens
hiel oannimlik

2014
it ferzenpaad
rint ek bij Iens lâns
mei gedichten
fan Fryske skriuwers
sa as
Douwe Tamminga

fansels mei in gedicht
oer de Sinteklazeboer
Geen opmerkingen: